Treći stupanj

Pohađanje trećeg stupnja Integralnog studija meditacije (ISM) ograničeno je isključivo na polaznike koji su završili prvi i drugi stupanj i usvojili praktične vještine i temeljne koncepte mindfulnessa.

Treća razina studija zove se “Mehanizmi percepcije“.

Prva razina ili “Trening mindfulnessa” približila je polaznicima praksu ove “mentalne higijene”, omogućujući im da prepoznaju svoje prianjanje za različite fenomene te da podignu svoju razinu koncentracije, uspostave mentalni mir i potaknu buđenje kreativnosti koja se prirodno širi u sve sfere našeg života. Također, upoznala je polaznike i s raznim vrlinama koje uravnotežuju praksu nepristranog promatranja uma i pomažu nam da se prirodno povežemo sa svijetom u kojem živimo.

Druga razina studija ili „Paradigme Mindfulnessa“ predstavila je svjetonazore na kojima počiva praksa mindfulnessa. Upoznavanje i istraživanje tih svjetonazora pružilo je polaznicima uvid u neke od temeljnih činjenica o svijetu u kojem živimo, pri čemu su tehnike meditacije postale praktični alati za istraživanje spomenutih tema.

Međutim, puko uspostavljanje sustava novih i zdravijih paradigmi putem kojih interpretiramo svijet u kojem živimo nije dovoljan; takav pristup neće dati svoj puni rezultat ako ne obratimo pažnju na konkretne mehanizme vlastitog kognitivnog sustava koji nas drže zarobljenima u našim navikovnim obrascima. Drugim riječima, osim unapređivanja “programa” po kojima svakodnevno funkcioniramo, želimo li istinski napredovati moramo se pozabaviti i osobinama “hardvera” – mehanizmima kognitivnog sustava koji uvelike uvjetuje kako se osjećamo, mislimo i ponašamo.

Želimo li doista napredovati na putu razvoja uma, moramo ući u dublju razinu prepoznavanja i komunikacije s njegovim nesvjesnim obrascima – onim obracima koji nas drže blokiranima u uobičajenom poimanju svijeta.

Cilj treće razine studija mindfulnessa stoga za cilj ima osposobiti nas da kroz vlastito iskustvo osvijestimo kako stvaramo granice svijeta u kojem živimo, kako ih branimo i što je najvažnije – mijenjamo i nadilazimo. Na tom tragu bit će predstavljen čitav niz novih meditacijskih alata i tehnika, koji nam trebaju pomoći da upoznamo same sebe na novi način, oslobođen starih predrasuda.

Modul 1: Temeljni mehanizmi svijesti

 • „Ja“ i „svijet“ – kako iskustveno djeluje i održava sebe na životu dualizam, temeljna kognitivna odrednica naše svijesti
 • Izgubljeni u prijevodu: zašto svijet ne doživljavamo neposredno, već ga interpretiramo na temelju usporedbe
 • Materijalistička paradigma Zapada: konvencija koja je postala „stvarnost“
 • Praktično prepoznavanje obrazaca kojima gradimo svijet u kojem živimo
 • Kako naše tijelo gradi odnos prema okolini?
 • Kako jezik oblikuje strukturu misli?
 • Kako um “misli” i “čita” samog sebe?
 • Kako u iskustvu narastaju vrijeme i prostor?

Modul 2: Apsolutna i konvencionalna stvarnost

 • Postoji li istina kao neposredno iskustvo i kako je izraziti?
 • Kako definiramo definicije?
 • Iskustveni uvod u dvije razine razine stvarnosti: apsolutnu i konvencionalnu.
 • Međuzavisnost konačne i relativne istine: moderni pogled na tradicionalno učenje o Suštini srca savršene mudrosti
 • Analitičko-logičko promišljanje na putu samospoznaje: dekonstrukcija vlastitih granica i fiksacija uma

  Modul 3: Odnos uma (svijesti) i svijeta

 • Postoji li svijet ili postoji svijest?
 • Što je u našem doživljaju svijeta objektivno a što subjektivno?
 • Projekcije uma, sanjanje, logično razmišljanje i izvorna intuicija: kako ih razlikovati i integirati u iskustvu?
 • Kako tri razine uma oblikuju naš doživljaj svijeta?
 • Promatranje bez promatrača – vrata u svijet naše izvorne naravi
 • Svijet velikog uma  – kreativnost kao spontani izraz našeg najdubljeg bića

 Modul 4: Od egocentričnosti do kozmocentričnosti

 • Od sebičnosti egoizma ka bliskosti i ljubavi prema svijetu u kojem živimo
 • Praksa pomicanja granica u svakodnevnom životu
 • Praksa davanja
 • Praksa discipline
 • Praksa strpljenja
 • praksa nesebičnog napora
 • Praksa meditacijskog zadubljenja
 • Praksa uvida u stvarnost fenomena

Modul 5: Meditacijsko povlačenje (4 dana)

 • Do kuda moj um može “dobaciti”?
 • Dubinski rad na istraživanju predstavljenih učenja i meditacijskih alata
 • Meditacijsko povlačenje prožeto vođenim praksama, refleksijom i analizom iskustva, te pitanjima i odgovorima